Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaandelijk

De N.V. Nodalview (hierna « Nodalview »), vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-1332 Genval, avenue du Théâtre, 2, ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0823015207, verhandeld bij alle professionele klanten (hierna de “Klant”) een geheel van materieel en toepassingen voor het creëren en het verspreiden van virtuele bezoeken aan 360°.

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “AVV”) beheersen elk contract dat afgesloten wordt tussen Nodalview en de Klant, met uitsluiting van alle voorwaarden die de Klant zou hebben medegedeeld aan Nodalview vóór of na het afsluiten van het contract. De bijzondere voorwaarden, namelijk wat betreft het tarief, moeten verplichtend schriftelijk worden afgesloten door middel van een Bestelbon van het type van Nodalview.

Wanneer het contract afgesloten wordt bij tussenkomst van een verdeler, verbindt deze laatste er zich toe om de Klant te laten aansluiten bij huidige AVV. Bij gebreke, zal de verdeler Nodalview vrijwaren tegen elke schade die Nodalview zou lijden ingevolge de niet-aanvaarding door de Klant van huidige AVV.


Deze AVV zijn toegankelijk op de website www.nodalview.com. Nodalview behoudt zich het recht voor om de AVV op om het even welk ogenblik te wijzigen. In dat geval zal de nieuwe versie toepasselijk zijn op elke nieuwe bestelling vanaf het ogenblik dat zij online is.Artikel 1 : Voorwerp van het contract

1.1 Het Materieel

Nodalview verhandelt toestellen en bijhorigheden voor het nemen van panorama-foto’s aan 360° (hierna het “Materieel”). Dat Materieel behelst, onder andere, de hierna bepaalde “Kit”.

De “KIT”

IHet gaat over een geheel van toestellen voor het nemen van panorama-foto’s met een toestel van de Klant, zoals een smartphone iOs of Android, een camera 360°, een fototoestel (DLSR), een camera op een drone of een ander toestel waarvan de lijst gepubliceerd wordt op de website www.nodalview. Com (hierna “Toestel van de Klant”).


De klant is verantwoordelijk voor het controleren, vóór de bestelling, van de verenigbaarheid van zijn toestel met de toepassing van Nodalview.


1.2 De diensten

De Klant heeft keuze tussen twee types diensten: hetzij een geheel van voorbetaalde diensten (hierna « PACK »), hetzij een dienst van onbeperkt abonnement (hierna « UNLIMITED »).

Schematisch uitgelegd, zal de Klant met behulp van de toepassing van Nodalview (iOs & Android) (hierna de “Toepassing”), van de KIT en van zijn eigen toestel, de panorama-foto’s aan 360° nemen van een onroerend goed (binnen/buiten), die daarna gemonteerd worden voor een bezoek, en zij worden ondergebracht op het internet-platform www.nodalview.com. Vanuit zijn persoonlijke rekening op het platform, kan de Klant de beelden behandelen (wijzigen, bepaalde delen wazig maken, afschaffen, enz.), dankzij de tools die ter zijne beschikking worden gesteld. De toepassing en de tools die ter beschikking van de Klant worden gesteld op zijn persoonlijke rekening, blijven de uitsluitende eigendom van Nodalview. De foto’s van de Klant kunnen geëxporteerd worden naar een stockageruimte van zijn keuze, met dien verstande dat het monteren van de panorama-foto’s in bezoek, en de verrijkingen en wijzigingen van de beelden met behulp van de tools van Nodalview niet exporteerbaar zijn.

Dienst « PACK »

Deze dienst behelst een welbepaald aantal éénheden van foto’s (hierna “panorama’s”), alsook de opening van een persoonlijke rekening op de website www.nodalview.com, die toegankelijk is voor een maximumaantal van 10 gebruikers van de Klant.

De prijs van de dienst “PACK” schommelt in functie van het aantal gekochte panorama’s.

Bij elk bezoek aan een welbepaald goed, zal aan de Klant tussen 1 en 10 éénheden worden aangerekend, volgens het aantal door hem genomen foto’s, met dien verstande dat vanaf de 10e foto, het aantal afgenomen éénheden op 10 geplafonneerd blijft. Vanaf het nemen van de foto’s zal de Klant beschikken over een termijn van een week op de foto’s af te schaffen die hij wenst. In dat geval zullen hem de desbetreffende éénheden aangerekend worden.

De dienst Pack zal automatisch een einde nemen bij het verstrijken van een termijn van 6 maanden vanaf de dag van de uitputting van de éénheden van de Klant, of bij het verstrijken van een termijn van een jaar vanaf de laatste connectie van de Klant met zijn persoonlijke rekening. In dat geval zullen de niet gebruikte éénheden verloren gaan. Vanaf de datum van automatische beëindiging, zullen de gepubliceerde linken die doorverwijzen naar de bezoeken van de Klant actief blijven tijdens een termijn van een jaar, en slechts voor visualisatie.

Abonnementendienst « UNLIMITED »

Dat abonnement omvat een onbeperkt aantal panorama’s, alsook de opening van een persoonlijke rekening op de website www.nodalview.com die toegankelijk is tot het aantal gebruikers dat bepaald werd in het onderschreven abonnement ; de prijs van het abonnement wordt vastgesteld in functie van het aantal gebruikers van de Klant.

Als optie, kan de Klant het Materieel aankopen van zijn keuze, waaronder de KIT.

Het abonnement wordt onderschreven voor een niet herleidbare duur van een jaar. Bij de vervaldag wordt het stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en aan dezelfde voorwaarden, onder voorbehoud van aanpassing van de tarieven sub artikel 4 hieronder. Er kan een einde worden gesteld aan het abonnement mits een vooropzeg, bij aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs, van ten laatste twee maanden vóór de vervaldag van het abonnement.

Vanaf de beëindiging blijven de gepubliceerde linken die verwijzen naar bezoeken van de Klant nog actief tijdens een duur van een jaar, en alleen maar voor visualisatie. Vanaf de beëindiging zal de persoonlijke rekening van de Klant voor hem toegankelijk blijven gedurende een duur van 3 jaar, ten einde de foto’s te raadplegen of te downloaden. Bij het verstrijken van de termijn van 3 jaar, zal de toegang tot de persoonlijke rekening afgeschaft worden.

Het is voor de Klant verboden om toegang te verlenen tot zijn persoonlijke rekening aan derden-gebruikers van zijn onderneming of aan een aantal gebruikers dat hoger is dan het aantal dat vastgesteld werd in zijn abonnement, of nog om de Dienst te gebruiken voor rekening van een derde. Het is ook aan de Klant verboden om aan derden, om welken titel dan ook, de panorama’s over te dragen die beschikbaar zijn op www. Nodalview.com. In geval van schending van dat verbod, en het vruchteloos blijven gedurende 5 dagen van een kennisgeving terzake, behoudt Nodalview zich het recht voor om haar diensten op te schorsen of om het contract te ontbinden ten laste van de Klant, zonder dat laatstgenoemde enige terugbetaling of vergoeding zal kunnen vorderen, namelijk voor het verlies van zijn panorama’s.Artikel 2: Afsluiten van het contract, woonstkeuze en ter kennisgevingen

2.1 Afsluiten van het contract

De Klant plaatst zijn bestelling door goedkeuring van de Bestelbon en daardoor onderschrijft hij aan huidige AVV, alsook aan de bijzondere en tarifaire voorwaarden die op de Bestelbon vermeld staan. Hij verzaakt om elke andere voorwaarden aan te voeren die hij ter kennis van Nodalview zal hebben gebracht of zal brengen.

Bij ontvangst van de bestelling, zal Nodalview zo snel mogelijk een ontvangstbewijs naar de Klant sturen (hierna het “Ontvangstbewijs”), met dien verstande dat alleen de datum van het Ontvangstbewijs de startdatum zal bepalen van de contractuele termijnen (datum van het afsluiten van het contract, berekening van de leveringstermijnen, geldigheid van het abonnement, enz.).


2.2 Woonstkeuze

Voor de goede uitvoering van het contract, doet de Klant woonstkeuze op het adres dat vermeld staat op de Bestelbon.

Nodalview doet woonstkeuze ter adres van haar maatschappelijke zetel.


2.3. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen zullen geldig kunnen worden gemaakt per e-mail met ontvangstbewijs of bij aangetekende brief. De e-mail van de Klant is die welke medegedeeld wordt met het Ontvangstbewijs.Artikel 3 : Leveringstermijnen en garanties

3.1 De Diensten

De toegang tot de Toepassing en tot de persoonlijke ruimte op www.nodalview.com wordt verleend binnen een termijn van 24 uur vanaf het Ontvangstbewijs.

De toegang zal continu blijven bestaan tijdens de hele duur van het contract, behoudens overmacht (bvb. Verzadiging van de netwerken, virus, stroomonderbreking,…), met dien verstande dat de continuïteit van de dienst in hoofde van Nodalview een middelenverbintenis is. Nodalview zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke schade dan ook die de Klant zou lijden ingevolge de onderbreking of de schorsing van de toegang tot de Toepassing.

Nodalview behoudt zich ook het recht voor om tijdelijk de toegang op te schorsen tot de Toepassing voor onderhoud, zonder dat de Klant een vergoeding hiervoor zou kunnen vorderen. Om de ongemakken van die schorsing te beperken, zal Nodalview, voorafgaandelijk aan de schorsing, aan de Klant de datum en het uur van het onderhoud meedelen.


3.2 Het materieel

Het materieel wordt geleverd op het adres dat vermeld staat op de Bestelbon binnen een termijn van 8 dagen vanaf het Ontvangstbewijs, met dien verstande dat de termijn als indicatie gegeven wordt. Bij eventuele vertragingen zal de Klant noch zijn bestelling kunnen herroepen noch schadevergoeding vorderen. Niettemin, in geval van een vertraging van twintig (20) werkdagen boven de voorziene termijn van 8 dagen, en voor zover de overschrijding niet verantwoord zou zijn door overmacht, zal de Klant de mogelijkheid hebben om het Contract te beëindigen en de terugbetaling te bekomen van de betaalde bedragen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

Elke klacht betreffende de geleverde KIT zal schriftelijk moeten gebeuren binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Bij gebreke zal de KIT geacht worden conform te zijn met de bestelling alsook geen gebreken vertonen.

Het Materieel met het logo van Nodalview heeft een garantie van 6 maanden vanaf de leveringsdatum. De garantie dekt alleen de conceptie- of productiefouten die het Materieel ongeschikt zouden maken voor het gebruik tot hetwelk het bestemd is. De garantie wordt beperkt tot de aankoopwaarde van het Materieel. Nodalview behoudt zich het recht voor om hetzij het Materieel te vervangen, hetzij het te herstellen, hetzij aan de Klant de betaalde prijs terug te betalen. Geen enkele andere kost, namelijk de vervoerkosten, of vergoeding zal ten laste van Nodalview kunnen gelegd worden. De tussenkomsten ten titel van garantie zullen niet als gevolg hebben dat de garantie zou worden verlengd.

Het Materieel zonder het logo van Nodalview wordt verkocht onder de garantie van de producent. Nodalview kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebreken of schade die niet gedekt zouden zijn door de garantie van de producent.

Elke garantie wordt uitgesloten in geval van verkeerd gebruik of nalatigheid in hoofde van de Klant.Artikel 4 : Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1. Tarieven

De op het Contract toepasselijke tarieven worden bepaald in de Bestelbon.

Op de vervaldag van het abonnement “Unlimited”, of bij uitputting van de Panorama’s voor de diensten “Pack”, behoudt Nodalview zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen. In dat geval zal de Klant het recht hebben om het Contract op te zeggen.


4.2. Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn contant betaalbaar door middel van een bankkaart of via online betalingen, of via bankoverschrijving. Geen enkel ander betaalmiddel wordt toegelaten.

Voor het abonnement “Unlimited”, aanvaardt Nodalview een maandelijkse afbetaling van de jaarlijkse vergoeding, op voorwaarde dat de Klant het nodige doet opdat zijn rekening automatisch zou worden gedebiteerd op vaste datum, met dien verstande dat bij niet-betaling van een maandelijkse schijf het overblijvend saldo automatisch voor het geheel opeisbaar zal worden.

Elke betwisting betreffende de gefactureerde diensten moet aan Nodalview ter kennis worden gegeven binnen de 10 dagen na de ter kennisgeving van de factuur. Nadien zullen voormelde diensten geacht worden te zijn aanvaard door de Klant.

In geval van niet-betaling van een vervallen factuur of die opeisbaar is geworden door toepassing van de voorgaande alinea, zullen (a) een vertragingsintrest van 10% per jaar, (b) een vergoeding van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 100,00 EUR van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd zijn. Nodalview behoudt zich bovendien het recht voor om de diensten op te schorsen, en zelfs om het Contract te ontbinden ten laste van de Klant, indien de betalingsachterstand 2 maanden zou overschrijden. In dat geval zal de Klant geen schadevergoeding kunnen vorderen, namelijk voor het verlies van zijn gegevens op zijn persoonlijke rekening.

De inningskosten, de kosten van ingebrekestelling, invordering en elke andere schade zullen ten laste gelegd worden van de Klant, boven de bovenvermelde verhogingen en intresten.Artikel 5 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten op de verspreide elementen

De Klant verklaart dat hij bij derden, eigenaars of gebruikers van de onroerende goederen die hij fotografeert, alle rechten en toelatingen heeft bekomen die hem toelaten de beelden van voormelde goederen of alle andere gegevens te verspreiden, met inbegrip van de gegevens met persoonlijk karakter. De Klant verbindt er zich toe om de delen van de beelden met persoonlijk karakter of met vertrouwelijke gegevens (gezichten, nummerplaten van de gefotografeerde voertuigen, foto’s, kunstvoorwerpen, persoonlijke effecten, enz.) af te schermen of wazig te maken, namelijk met de tools die Nodalview ter zijne beschikking heeft gesteld. Nodalview zal bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de door de Klant verspreide beelden ; de Klant vrijwaart Nodalview tegen elke vordering, klacht, bewering, revindicatie of verzet vanwege iedere persoon die een recht aanvoert, namelijk het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, of een daad van oneerlijke concurrentie, op alle of een gedeelte van de verspreide elementen in het kader van het Contract (de “Gevrijwaarde Elementen”). De Klant verbindt er zich toe om alle kosten ten laste te nemen, met inbegrip van de erelonen van de advocaat, die Nodalview zal hebben moeten uitgeven, alsook de eventuele veroordelingen en/of dadingen en schadevergoedingen die tegen haar zouden worden uitgesproken. Hij verbindt er zich ook toe om haar te vergoeden voor de geleden schade. Huidige vrijwaring zal blijven voortbestaan na de beëindiging van het Contract, wat er de reden ook van zou zijn, en dit voor een duur die gelijk is met de duur van de wettelijke bescherming van de rechten op de Gevrijwaarde Elementen.

In geval van verspreiding door de Klant van informatie en/of beelden die strijdig zijn met de openbare orde en met de goede zeden, of in geval van klacht van een derde, behoudt Nodalview zich het recht voor om onmiddellijk hun verspreiding stop te zetten. Bovendien behoudt Nodalview zich het recht voor om het Contract te schorsen of te ontbinden ten laste van de Klant, mits opzeg van 24 uur, zonder dat de Klant aanspraak zou kunnen maken op enige vergoeding.Artikel 6 : Diversen

Het feit dat Nodalview geen toepassing zou maken van het één of het ander beding van huidige AVV zal niet geïnterpreteerd kunnen worden als een verzaking in haren hoofde om het aan te voeren.

De nietigheid van één van de bedingen van huidige AVV of van de bijzondere overeenkomsten met de Klant zal niet de nietigheid van de andere bedingen met zich meebrengen.Artikel 7 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is toepasselijk op het Contract met de Klant. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Nodalview zullen uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van de geschillen die betrekking hebben op de verkopen van Nodalview. Nodalview behoudt zich niettemin het recht voor om de Klant te dagvaarden voor iedere andere rechtbank die bij toepassing van het gemeen recht bevoegd zou zijn.