Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Voorwerp van de Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) definiëren de rechten en plichten van de Partijen en zijn van toepassing op elk Bestelformulier en elk gebruik van de Applicatie. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle diensten die door Nodalview worden aangeboden.

De Algemene Voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds Nodalview NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 523, ingeschreven onder het nummer 0823015207, vertegenwoordigd door de heer Thomas Lepelaars in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder, en anderzijds , de natuurlijke of rechtspersoon (hierna “de Klant”), handelend als professional en die een bestelling wil plaatsen.

Hierna gezamenlijk “de Partijen” genoemd.

1.2. De ondertekening of bevestiging van een Bestelformulier of het aanmaken van een account op de Applicatie houdt de volledige aanvaarding door de Klant in van deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals van de bijzondere voorwaarden en prijzen vermeld op het Bestelformulier.

1.3 Gebruik van de dienst geeft aan dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en alle beleidslijnen en richtlijnen die Nodalview in de Algemene Voorwaarden opneemt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Applicatie niet gebruiken.

1.4 Nodalview behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. De Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van validatie van de bestelling.

Artikel 2 - Definities

- Abonnement: verwijst naar het Recurrente Contract, bestaande uit het Bestelformulier en de Algemene Voorwaarden, die het recht geven om de Applicatie te gebruiken met de limieten zoals aangegeven op het Bestelformulier.

- Applicatie: verwijst naar de door Nodalview gepubliceerde software, beschikbaar in web-, Ios- en Android-versie.

- Bestelformulier: elk document, elke interface waarmee de Klant de Apparatuur en/of het Abonnement en/of het Pack en/of de Credits kiest die hij bestelt, en waarin in het bijzonder de voorwaarden worden beschreven.

- Algemene Voorwaarden: verwijst naar deze Algemene Voorwaarden.

- Klant: duidt de natuurlijke of rechtspersoon aan, handelend in professionele hoedanigheid, aangegeven als Klant op het Bestelformulier.

- Customer Content: gegevens, foto's, informatie of materiaal die door de Klant worden verstrekt of ingediend, al dan niet via de Applicatie.

- Hosted Content: verwijst naar de Customer Content die door de Applicatie wordt getransformeerd, aangepast en/of verbeterd en wordt opgeslagen op een digitale server die toegankelijk is via internet. Hosting en technische ondersteuningsdiensten zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Nodalview-diensten en zijn niet optioneel.

- Contract: verwijst naar de overeenkomst die tussen de Klant en Nodalview wordt gesloten bij het indienen van een Bestelformulier en de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de klant. Het contract treedt in werking op de datum waarop de bestelling door de Klant wordt geplaatst.

- Credits: duidt een vooraf gedefinieerde en vooraf betaalde gebruikshoeveelheid aan die aan de klant ter beschikking wordt gesteld en die toegang geeft tot de applicatie zoals aangegeven in het Bestelformulier.

- Vervaldatum: duidt de einddatum aan van de facturatieperiode zoals aangegeven in het Bestelformulier.

- Hardware: verwijst naar elk fysiek product dat door Nodalview te koop wordt aangeboden.

- Betaalmiddel: verwijst naar elk medium of elke techniek die door Nodalview wordt aanvaard en waarmee de Klant de Betaling kan uitvoeren.

- Betaling: verwijst naar de gedeeltelijke of totale betaling, zoals aangegeven in de Bestelformulier en alle andere facturen, gepubliceerd door Nodalview en opgemaakt door de Klant

- Pack: duidt het geheel van een Abonnement en/of de Uitrusting en/of de Credits aan, zoals aangegeven op het Bestelformulier.

- Partijen: betekent Nodalview en de Klant handelend als professional.

Artikel 3 - Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 Prijs

3.1.1. De Klant is aansprakelijk voor de prijs vermeld op het Bestelformulier en voor de toepasselijke belastingen. De geldende tarieven zijn exclusief belastingen, Nodalview behoudt zich het recht voor om eventuele nieuwe belasting- en tariefverhogingen toe te passen. De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro, behalve in het geval van een andere munteenheid die uitdrukkelijk vermeld staat op de bestelbon.

3.1.2. Nodalview behoudt zich het recht voor om de prijzen periodiek of tijdens een nieuwe Abonnementsperiode aan te passen in geval van stijging van haar operationele kosten en/of toevoeging/verbetering van functionaliteiten van de Applicatie. Nodalview zal de Klant één (1) maand vóór de betreffende vervaldatum van het Abonnement informeren dat, tenzij door hem anders medegedeeld over de aanpassing, het Abonnement vanaf de betreffende vervaldatum zal worden verlengd met een aangepaste prijs.

3.2 Betaalmethoden

3.2.1. De volledige betaling vindt plaats door de Klant onmiddellijk na ondertekening of bevestiging van het Bestelformulier, tenzij anders aangegeven op het Bestelformulier.

3.2.2. Tenzij andere betalingsinstructies door Nodalview worden verstrekt, gebeurt de betaling via het online betalingssysteem dat door Nodalview wordt gebruikt. Cheques en contant geld worden niet geaccepteerd. De Klant geeft Nodalview tevens de toestemming om diensten van derden te gebruiken voor de verwerking van betalingen en om zijn betalingsinformatie aan genoemde derde over te dragen.

3.2.3 Voor het invorderen van onbetaalde facturen kunnen alle door de Klant geregistreerde betaalmiddelen worden gebruikt.

3.2.4. In geval van een Abonnement en/of Pack aanvaardt de Klant een periodieke automatische betaling bij elke vervaldatum van het Abonnement, en, bij stilzwijgende overeenkomst, bij elke nieuwe vervaldatum.

3.2.5. De Klant gaat ermee akkoord de facturen elektronisch te raadplegen of op de webapplicatie die bij de inschrijving van het Abonnement ter beschikking wordt gesteld. Facturen zijn direct toegankelijk op de webapplicatie via het beheerdersaccount. De klant kan eveneens een schriftelijk verzoek richten aan de klantendienst van Nodalview om een kopie van een factuur te bekomen.

3.3. Betwiste facturen

3.3.1 Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet, op straffe van verval, Nodalview per e-mail bereiken binnen tien (10) dagen na kennisgeving van de factuur. Na deze termijn wordt de factuur geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de Klant.

3.4. Wanbetaling

3.4.1. Bij gebreke van betaling binnen acht (8) dagen na de vervaldatum heeft Nodalview het recht om de toegang tot de Applicatie en tot de door Nodalview Hosted Content op te schorten. Nodalview zal de klant tevens op de hoogte stellen van de onbetaalde factuur, zonder dat deze eerste melding extra kosten met zich meebrengt. Na deze eerste kennisgeving heeft de Klant nog tot het in 3.4.2 beschreven moment. om de factuur zonder extra kosten te betalen.

3.4.2. Bij niet-betaling binnen dertig (30) dagen na de vervaldatum wordt het resterende verschuldigde saldo automatisch opeisbaar met een vertragingsrente van 10% op jaarbasis, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag. met een minimum van € 100,00. De vertragingsrente en de forfaitaire schadevergoeding zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd. 3.4.3. In geval van niet-betaling na dertig (30) dagen vanaf de vervaldatum, behoudt Nodalview zich het recht voor om het Contract eenzijdig en automatisch te beëindigen en de Hosted Content van een Klant te verwijderen. De Klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, in het bijzonder na het verlies van zijn gegevens op zijn persoonlijke account, in geval van niet-betaling.

3.4.4. De kosten van incasso, sommatie, invordering en eventuele andere schade die eventueel verschuldigd is, komen, naast de hiervoor bedoelde schadevergoeding en rente, voor rekening van de Klant. Bij wanbetaling of wanbetaling behoudt Nodalview zich het recht voor om naast de originele factuur administratiekosten aan te rekenen aan de Klant van minimaal € 15,-.

3.4.5. Nodalview behoudt zich het recht voor om de termijnen en vergoedingen beschreven in secties 3.4.1 aan te passen. tot 3.4.4. inbegrepen, indien nodig om te voldoen aan de lokale regelgeving.

Artikel 4 - Levering

4.1 Levering van Hardware

4.1.1. Behalve in gevallen van overmacht of een tekort aan voorraad aangegeven bij de bestelling, wordt de Hardware binnen acht (8) dagen na betaling verzonden naar het adres vermeld op het Bestelformulier, met dien verstande dat elke leveringstermijn als indicatie wordt gegeven en kan in het bijzonder worden verlengd afhankelijk van het door de Klant gekozen leveringstype. Eventuele vertragingen geven de Klant niet het recht om de bestelling te annuleren en/of een schadevergoeding te eisen.

In geval van voorraadtekort wordt de Klant voor of na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd. Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt een alternatief of terugbetaling aangeboden. De Klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling te bevestigen of te annuleren.

Eventuele vertragingen in de levering geven de Klant niet automatisch het recht om de bestelling te annuleren of een schadevergoeding te eisen. In geval van een buitensporige vertraging in de levering ten opzichte van de oorspronkelijke deadline, heeft de Klant echter mogelijk het recht om de bestelling te annuleren. De periode die als buitensporige vertraging wordt beschouwd, wordt gedefinieerd als een vertraging van meer dan 20 dagen ten opzichte van de oorspronkelijke leveringstermijn.

4.1.2. Elk geschil of klacht over de geleverde Hardware moet, op straffe van verval, Nodalview per e-mail bereiken binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van het Hardware, bij gebreke waarvan het Hardware geacht wordt te voldoen aan de bestelling. en vrij van zichtbare gebreken, onverminderd de garantie voorzien in artikel 5.

4.1.3. Douanekosten en/of belastingen op import zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

4.2. Toegang tot de applicatie en Hosted Content

4.2.1. Toegang tot de Applicatie wordt verleend binnen vierentwintig (24) uur na Betaling.

4.2.2. De toegang tot de Applicatie en de Hosted Content zal ononderbroken zijn gedurende de gehele duur van het contract, behalve in geval van overmacht (bijvoorbeeld: netwerkverzadiging, virus, stroomstoring, enz.), met dien verstande dat de continuïteit van de dienst het volgende inhoudt: aan de zijde van Nodalview een middelenverbintenis. Nodalview kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die de Klant zou lijden als gevolg van de onderbreking of opschorting van de toegang tot de Applicatie en/of de Hosted Content.

4.2.3. Nodalview behoudt zich tevens het recht voor om de toegang tot de Applicatie en/of de Hosted Content tijdelijk op te schorten wegens onderhoud, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding van welke aard dan ook. Om de ongemakken verbonden aan deze opschorting te beperken, zal Nodalview de Klant voorafgaand aan de opschorting in de mate van het mogelijke op de hoogte brengen van de datum en het uur van het onderhoud.

4.2.4. Nodalview behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie en de Hosted Content op te schorten overeenkomstig Artikel 3.4. boven .

4.2.5. Nodalview behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken materiële of niet-materiële wijzigingen en/of updates aan te brengen aan de functionaliteiten van de Applicatie en om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of aan te passen. Nodalview zal de Klant op de hoogte stellen van materiële wijzigingen (dat wil zeggen wijzigingen die de essentiële functionaliteiten van de Applicatie wezenlijk beïnvloeden) per e-mail of door kennisgeving op de Applicatie. Deze wijzigingen worden van kracht dertig (30) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving door Nodalview aan de Klant. Indien Nodalview de basisfunctionaliteit van de Applicatie wezenlijk vermindert, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 10. Indien de Klant Nodalview niet binnen dertig (30) dagen voornoemde kalenders op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke beëindiging, heeft de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt deze wijzigingen en heeft niet langer het recht om deze Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 5 – Garantie

5.1. Apparatuur voorzien van het Nodalview-logo heeft een garantie van zes (6) maanden vanaf de datum van levering van de apparatuur. Elke claim onder de garantie moet schriftelijk worden ingediend binnen zes (6) maanden na de datum van levering van de Apparatuur. Na deze periode wordt geen enkele claim meer geaccepteerd.

De garantie dekt alleen ontwerp- of fabricagefouten die de Apparatuur ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor deze bedoeld is.

De garantie is beperkt tot de waarde van de aankoop door de Klant van de Hardware. Nodalview behoudt zich het recht voor om de defecte Hardware om te ruilen voor een gelijkwaardig exemplaar dat in goede staat verkeert, of om deze te repareren zodat deze voldoet aan de specificaties en geschikt is voor het beoogde doel. gebruik, of om de betaalde prijs (gedeeltelijk) aan de Klant terug te betalen.

Er mogen geen andere kosten, in het bijzonder transportkosten, en geen enkele andere vergoeding aan Nodalview aangerekend worden. Interventies onder de garantie kunnen niet tot gevolg hebben dat de duur ervan wordt verlengd.

5.2. Hardware geproduceerd door een derde partij en doorverkocht door Nodalview valt onder de fabrieksgarantie, Nodalview kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schade die niet gedekt worden door de fabrieksgarantie.

5.3. Nodalview kan, behoudens geval van bedrog of grove schuld harerzijds, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor problemen of schade van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de producten of uit nalatigheid van de klant.

5.4. De Klant garandeert dat de verstrekte Customer Content accuraat en waarheidsgetrouw is en dat deze (i) geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; (ii) zich geen bedrijfsgeheim onrechtmatig toe-eigent; (iii) niet misleidend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of illegaal is; (iv) geen virussen bevat, al dan niet bedoeld om de Applicatie te beschadigen; of (v) op geen enkele wijze inbreuk maakt op de rechten van derden. Elk gebruik van de Applicatie dat in strijd is met deze verklaringen en garanties door de Klant vormt ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van de Applicatie.

5.5. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Nodalview uitdrukkelijk alle garanties af met betrekking tot de Applicatie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties van verkoopbaarheid, inbreuk, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald gebruik van de diensten, met dien verstande dat Nodalview garandeert dat de Applicatie, voor zover haar bekend, geen virussen zal bevatten en geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In het bijzonder garandeert Nodalview niet dat de Applicatie foutloos is of dat het gebruik en/of de werking van de Applicatie veilig of ononderbroken zal zijn, dat Nodalview elke fout in de systemen van Nodalview zal detecteren of dat elk probleem met betrekking tot de Applicatie kan worden opgelost en wijst hierbij elke aansprakelijkheid in dit verband af. De Applicatie zal door Nodalview onder deze Algemene Voorwaarden worden geleverd op een "as is"-basis.

Artikel 6 - Overmacht

6.1. Nodalview's kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat zich een gebeurtenis voordoet die buiten haar wil en controle ligt ( "Overmacht" ), met dien verstande dat de volgende gevallen in het bijzonder overmacht zullen vormen, maar hiertoe niet beperkt zijn: netwerkverzadiging , virussen, stroomstoringen, stakingen, uitsluitingen, overstromingen, brand, blikseminslag, explosies, instortingen, elke handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke macht van Nodalview ligt.

6.2. Indien Nodalview zich beroept op een geval van Overmacht, heeft Nodalview het recht om de toegang tot de Applicatie en/of de Hosted Content op te schorten of te beperken, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

6.3. Indien Nodalview een dergelijk geval van overmacht inroept, is Nodalview verplicht alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de Klant op redelijke wijze te informeren over de mogelijke gevolgen voor de dienstverlening.

6.4. Indien deze gebeurtenissen of omstandigheden van overmacht langer dan drie (3) maanden aanhouden, kan elke Partij het contract van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

6.5. Klant erkent en gaat ermee akkoord dat overmacht vertragingen, onderbrekingen of verstoringen in de dienstverlening door Nodalview kan veroorzaken. De Klant doet in dit verband afstand van elke claim of eis tot schadevergoeding, voor zover toegestaan door de wet.

6.6. Indien zich een geval van Overmacht voordoet, zullen Partijen ernaar streven elkaar regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van de Overmacht te verzachten.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Klant

7.1. De Klant verbindt er zich toe om Nodalview alle informatie te verstrekken die nodig is om de correcte uitvoering van de bestelling te verzekeren, met inbegrip van de verbintenis van de Klant om zijn betaalmiddelen up-to-date te houden en om elke wijziging van relevante informatie mee te delen. .

De Klant garandeert dat alle aan Nodalview verstrekte informatie juist, volledig en actueel is, en gaat ermee akkoord om Nodalview onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en wettigheid van de aan Nodalview verstrekte informatie.

7.2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om, alvorens te bestellen, de compatibiliteit van zijn toestel (smartphone, 360 camera, DSLR, drone, enz.) met de Nodalview-applicatie te controleren. Een compatibiliteitslijst is beschikbaar op de Nodalview-website op www.nodalview.com .

7.3. In het geval dat het Abonnement en/of het Hardware en/of het Pack en/of de Credits het gebruik van de Applicatie door meerdere gebruikers toestaat, verbindt de Klant zich ertoe dat al zijn gebruikers deze Algemene Voorwaarden naleven.

7.4. De Klant stemt ermee in om geen toegang te verlenen tot zijn persoonlijke account aan niet-geautoriseerde gebruikers, derden van zijn bedrijf of aan een groter aantal gebruikers dan gedefinieerd op zijn Bestelformulier, of om de Dienst te gebruiken buiten het kader van zijn eigen activiteiten. De Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn account en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

7.5. Indien de Klant fotografie- en/of virtuele tourdiensten wil opzetten voor rekening van derden, zal hij ervoor zorgen dat hij vooraf contact opneemt met Nodalview om een passende tariefformule af te spreken. In geen geval mag het Abonnement door de Klant worden gekozen voor een fotografie- en/of virtuele bezoekdienst in opdracht van derden zonder voorafgaande toestemming van Nodalview.

Artikel 8 - Bescherming van privacy en rechten op geïmporteerde en gedistribueerde inhoud

8.1 De Klant verklaart alle noodzakelijke rechten en machtigingen te hebben verkregen die hem in staat stellen de foto's in de Applicatie te hosten en te verspreiden.

8.2. Tenzij met toestemming van de betrokken personen, verbindt de Klant zich ertoe om, met name met computerhulpmiddelen die hem door Nodalview ter beschikking worden gesteld, de delen van de foto's te verbergen of te vervagen die informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

8.3. Dienovereenkomstig kan Nodalview niet aansprakelijk worden gesteld voor Customer Content en/of Hosted Content; de Klant vrijwaart Nodalview tegen elke actie, klacht, beschuldiging, claim of verzet van een persoon die zich beroept op een recht, in het bijzonder op de bescherming van de privacy, het auteursrecht of een daad van oneerlijke concurrentie, op de gehele of gedeeltelijke Customer Content en/of Hosted Content (“De gegarandeerde elementen”).

8.4. De Cliënt verbindt zich ertoe alle kosten van welke aard dan ook, met inbegrip van de honoraria van advocaten, opgelopen door Nodalview, evenals eventuele veroordelingen en/of schikkingsovereenkomsten en tegen hem uitgesproken schadevergoedingen, te dragen en hem te vergoeden voor alle geleden schade. Deze garantie blijft van kracht na de beëindiging van het contract, ongeacht de oorzaak, en dit voor een periode gelijk aan de periode van wettelijke bescherming van de rechten op de Gegarandeerde Elementen.

8.5. In geval van verspreiding door de Klant van Customer Content en/of Hosted Content in strijd met de openbare orde of goede zeden, of in geval van ontvangst van een klacht van een derde, behoudt Nodalview zich het recht voor om de verspreiding ervan onmiddellijk stop te zetten.

Bovendien behoudt Nodalview zich het recht voor om het contract op te schorten of te beëindigen ten gevolge van de fout van de Klant.

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens

9.1. Nodalview verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met haar Privacybeleid en Cookiebeleid, beschikbaar via de volgende links: https://public.nodalview.com/nl/privacybeleid . https://public.nodalview.com/nl/cookie-richtlijnen .

Artikel 10 - Duur en beëindiging van het contract

10.1. Begin van het contract

Het Contract treedt in werking vanaf de ontvangst van de bestelling door Nodalview, wat de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert.

10.2. Einde van het contract

10.2.1. Kredieten

In het geval van “Credits” eindigt het contract automatisch na het verstrijken van een periode van één (1) jaar vanaf de laatste verbinding van de Klant met zijn persoonlijke account. In dit geval worden deze als verloren beschouwd, zelfs als niet alle eenheden zijn verbruikt.

10.2.2. Abonnement

In het geval van een Abonnement eindigt het contract vanaf de eerstvolgende vervaldatum na de door de Klant meegedeelde beëindiging, met uitzondering van de contractuele verbintenis die tijdens de bestelling is vastgelegd.

Het Contract wordt bij het verstrijken stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behoudens opzegging door een van de Partijen. In geval van opzegging door de Klant zal de opzegging pas in aanmerking worden genomen wanneer de Klant de stappen heeft voltooid die door Nodalview zijn meegedeeld naar aanleiding van het beëindigingsverzoek.

In geval van voortijdige beëindiging van het Contract door de Klant, zal de Klant alle verschuldigde bedragen voor de resterende looptijd van het contract en/of de bedragen van de vervallen facturen betalen. Bij vooruitbetaling geeft tussentijdse opzegging geen aanleiding tot restitutie.

Indien de klant Hardware huurt, eindigt het abonnement pas na ontvangst van de Hardware door Nodalview. Het abonnement van de klant met gehuurde Hardware blijft dus actief tot ontvangst van de apparatuur. Facturen uitgegeven tijdens deze periode zijn per definitie onherroepelijk opeisbaar.

10.2.3. Voor zover toegestaan door de wet en behoudens kennisgeving door de ene Partij aan de andere, wordt het contract automatisch beëindigd wanneer een van de Partijen haar activiteiten staakt, insolvent of failliet wordt, wordt ontbonden of een soortgelijke procedure ondergaat.

10.2.4. Vanaf de datum van beëindiging zal de Hosted Content van de Klant niet langer actief zijn. Nodalview verbindt zich ertoe om de Hosted Content en/of Customer Content op verzoek van de Klant binnen een termijn van één (1) jaar te vernietigen.

10.2.5 De klant zal echter altijd de mogelijkheid hebben om zijn facturen in te zien of op te vragen nadat hij zijn Contract heeft beëindigd.

Artikel 11 – Export, draagbaarheid en omkeerbaarheid

11.1 De foto's en visuele inhoud van de Klant kunnen vanuit zijn persoonlijke ruimte op de site van Nodalview worden geëxporteerd naar een opslagruimte naar keuze. Alle andere verbeteringen en/of uitbreidingen en/of media kunnen niet vanuit de persoonlijke ruimte worden geëxporteerd.

11.2. In geval van export buiten de Nodalview-servers is het belangrijk op te merken dat elke daaropvolgende synchronisatie tussen de Inhoud gehost op de Nodalview-servers en de gedownloade inhoud technisch onmogelijk wordt vanwege Nodalview. Daarom is de synchronisatie en het beheer van geëxporteerde inhoud volledig de verantwoordelijkheid van de Klant.

Artikel 12 – Beëindiging wegens schuld

12.1. In geval van schending door de Klant van één van zijn contractuele verplichtingen, en na kennisgeving van een ingebrekestelling die geen resultaat heeft opgeleverd, behoudt Nodalview zich het recht voor om haar diensten op te schorten of het contract te beëindigen ten gevolge van de fout van de Klant. In dergelijke gevallen kan de Klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling of compensatie, ook niet met betrekking tot het verlies van zijn Customer Content en/of Hosted Content.

12.2. In geval van ontbinding van het Contract wegens niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen, zijn de bedragen vermeld in artikel 3.4. zijn van toepassing en worden verhoogd met administratieve kosten en een vergoeding voor elk verlies, schade, kosten en uitgaven die Nodalview oploopt als gevolg van de schuld van de Klant of zijn werknemers, met inbegrip van maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en redelijke juridische kosten.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

13.1. Nodalview blijft de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en/of de Hosted Content. Nodalview kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Customer Content en/of de Hosted Content in geval van inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. De Klant is verplicht Nodalview te vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit dergelijke inbreuken, overeenkomstig artikel 8.4. De Klant zal, indien van toepassing, verantwoordelijk worden gehouden voor het recht op de Customer Content die hij heeft overgedragen naar de Nodalview-applicatie. De Klant kan geen aanspraak maken op enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en/of de Hosted Content en verkrijgt geen andere rechten dan deze uitdrukkelijk vermeld in het Contract. Customer Content die naar de Applicatie is geüpload, blijft eigendom van de Klant die deze heeft geplaatst, met uitzondering van wijzigingen die met behulp van de tools aan dergelijke Customer Content zijn aangebracht.

13.2. Tenzij anders vermeld in het Bestelformulier, verleent Nodalview aan de Klant, en indien van toepassing, aan de geautoriseerde gebruikers, voor de duur en volgens de prijsvoorwaarden bepaald in het Bestelformulier, een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet -overdraagbare gebruikslicentie voor de Applicatie en de Hosted Content voor eigen commerciële doeleinden.

13.3. Het is Klant niet toegestaan de Applicatie of Hosted Content te gebruiken op een manier die niet door Nodalview is geautoriseerd. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en tenzij anders overeengekomen, mag de Klant (i) de Applicatie of de Hosted Content niet beschikbaar stellen of de Applicatie of de Hosted Content verkopen of verhuren aan Derden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door Nodalview; (ii) de Applicatie aan te passen, te wijzigen, te vertalen of anderszins te wijzigen; (iii) de Applicatie in sublicentie te geven, te verhuren, uit te lenen, te distribueren of anderszins over te dragen aan Derden; (iv) de broncode (of onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatie) van de Applicatie decompileren, reverse-engineeren, demonteren of op andere wijze afleiden of bepalen of proberen af te leiden of vast te stellen, behalve en alleen voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking; (v) eventuele auteursrechtvermeldingen, digitale watermerken, eigendomslegenda's of andere mededelingen in de Applicatie of Hosted Content wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken; (vi) opzettelijk virussen of ander materiaal van destructieve of bedrieglijke aard verspreiden of de Applicatie gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden; of (vii) technische of andere beschermende maatregelen in de Applicatie of Hosted Content verwijderen of anderszins omzeilen.

13.4. De Klant verleent Nodalview, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, toewijsbare en sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, kopiëren, opslaan, verzenden en weergeven van Customer Content indien nodig om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, in het bijzonder om de Diensten te leveren en te onderhouden. Nodalview mag Customer Content kopiëren en er een back-up van maken als dit nodig is om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen. De Klant verleent Nodalview tevens, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, toewijsbare en sublicentieerbare licentie om Customer Content samen te stellen en te gebruiken, uitsluitend met het oog op onderzoek, ontwikkeling, verbetering of ondersteuning van de Applicatie geleverd door Nodalview en de tools, programma's, algoritmen en algemene benchmarks, op voorwaarde dat dergelijke gegevens worden gebruikt in een anonieme of geaggregeerde vorm waarbij geen van deze informatie de Klant of andere betrokkenen in dergelijke gegevens rechtstreeks zou kunnen identificeren of redelijkerwijs zou kunnen worden gebruikt om de Klant of andere betrokkenen in dergelijke gegevens te identificeren.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. Nodalview kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die als indirect wordt beschouwd, zoals, zonder dat deze lijst limitatief is, verlies van gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, stijging van de overheadkosten, verstoring van de planning. De aansprakelijkheid van Nodalview is uitdrukkelijk beperkt tot de directe en voorzienbare schade die rechtstreeks voortvloeit uit de gebrekkige uitvoering van het Contract.

14.2. Nodalview kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de niet-naleving door de Klant van zijn contractuele verplichtingen.

14.3. Indien enig beroep gegrond blijkt te zijn op grond van een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft gekregen en tegen Nodalview zou kunnen worden uitgeoefend, zou de aansprakelijkheid van Nodalview beperkt zijn tot het bedrag van het Abonnement of het Pack zoals gedefinieerd in de Voucher of Order. waarop de Klant zich heeft ingeschreven en betaald.

14.4. De Klant erkent dat de in de Overeenkomst vastgelegde aansprakelijkheidsbeperkingen redelijk zijn gezien de aard van de door Nodalview geleverde diensten, met inbegrip van de noodzaak voor Nodalview om zich te beschermen tegen buitensporige financiële risico’s.

Artikel 15 - Diversen

15.1. Nietige of niet gerespecteerde bepalingen

15.1.1. Het niet uitoefenen van zijn rechten door een van de Partijen uit hoofde van het Contract zal op geen enkele wijze worden beschouwd als een afstand om er gebruik van te maken, noch als een beperking of verplichting van genoemde Partij.

15.1.2. De nietigheid van een van de clausules van het Contract of van de bijzondere overeenkomsten gesloten met de Klant brengt niet de nietigheid van de andere clausules met zich mee. De Partijen zullen ernaar streven de nietige clausule te vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de geest en het voorwerp van het Contract.

15.2. Keuze van woonplaats

15.2.1. Voor de uitvoering van het contract kiest de Klant domicilie op het adres vermeld op het Bestelformulier.

15.2.2. Nodalview kiest ondertussen woonplaats op het adres van zijn hoofdkantoor.

15.3. Meldingen

Alle kennisgevingen kunnen geldig per elektronische post (e-mail) worden gedaan. Het e-mailadres van de Klant is vermeld op het Bestelformulier, het e-mailadres van Nodalview is wecare@nodalview.com

15.4. Onderaanneming

Nodalview behoudt zich het recht voor om onderaannemers in te schakelen voor de uitvoering van haar verplichtingen die hieruit voortvloeien.

15.5. Onafhankelijkheid van de partijen

Niets in deze Overeenkomst zal worden geacht aanleiding te geven tot de oprichting van een partnerschap of associatie tussen de Partijen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken

Het Contract wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil hierover dat niet in der minne kan worden opgelost, zal uitsluitend worden beslecht door de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Nodalview.

Nodalview behoudt zich niettemin het recht voor om de Klant voor enige andere bevoegde rechtbank te dagvaarden, met toepassing van het gewoonterecht.